top

רוסית - מתחילים

 
מרצה: ד"ר ארקדי פוריסמן
טל: 04-8240434 ( פנימי 2434)
פקס: 04-8249734
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
שעות קבלה: יום ד' 16:00-17:00
חדר: 1003
 
תוכן  הקורס
לימוד בסיס כללי של  דקדוק  השפה הרוסית, ביצוע תרגילים דקדוקיים, קריאה של  טקסטים בסיסיים.
25-30%   זמן  לימוד של קורס  כוללת  עבודה  במעבדה  הלשונית  עם  תוכנה - מולטימדיה Ruslan** .
תוכנת ה- Ruslan מיועדת  להתפתחות דיבור בשפה  הרוסית  במסגרת נושאים הבאים : " היכרות ", "ברחוב" , " משפחה"  וכו'.  
    
ספרות עזר: 
- טקסטים  ותרגילים בדקדוק, ניתנים על ידי המרצה.
-  Ruslan.Russian 1.A communicative Russian course. www.ruslan.co.uk (עבודה בזמן השיעורים במעבדת מחשב)

סילבוס
מספר  שעות הנושאים טקסטים ושיחות
6 שעות - האלף-בית של השפה הרוסית.
- שם  העצם בשפה הרוסית.
- הייחוד של השמות הפרטיים ושמות משפחה בשפה הרוסית.
- היכרות (שיחה)
6  שעות - מין בשפה הרוסית.
- נטיית שמות-  העצם, שמות
- התואר  וכינויי – הקניין.  גזירת
- החסה השנייה
- החגים הלאומיים  של רוסיה (טקסט);
- משפחה שלי (שיחה)
6 שעות - גזירת הריבוי בשפה הרוסית - רוסיה הגדולה  (טקסט)
- קניות במוסקבה (טקסט ושיחה)
8 שעות - נטיית הפעלים בזמן הווה - במלון. (טקסט ושיחה);
- ימות השבוע.
8 שעות

- גזירת החסה הרבעית ושישית.

- מסעדה רוסית בתל- אביב
ומסעדה ישראלית במוסקבה. (טקסט);
- במסעדה (שיחה)
6 שעות - נטיית הפעלים בזמן - היסטוריה של  רוסיה- המאורות  
- החשובים .(טקסט);
- איפה הייתם? (שיחה)
- שיר רוסי "תכול המטפחת"
6 שעות - גזירת החסה השלישית - תיאטרון    בולשוי. (טקסט);
- בתיאטרון (שיחה)
6 שעות - גזירת החסה החמשית
- גזירת זמן  עתיד  מורכב ופשוט.
- בית שלי. (טקסט ושיחה)
4 שעות - חזרה